cross2
user3 התחברות phone-wave 077-997-8570
נשמע מעניין? צרו קשר! לפרטים או שיחה עם נציג

תנאי שימוש בפלטפורמות נגישלי

תנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש") נועדו להסדיר את תנאי השימוש במערכות נגישלי (כהגדרת מונח זה להלן) ואת מערכת היחסים בין גונזאגה בע"מ, ח.פ. 515855302 ("החברה") לבין המשתמשים במערכות נגישלי. כל משתמש (כהגדרת מונח זה להלן) המבצע שימוש או המנסה לבצע שימוש במערכות נגישלי או המקבל את השירותים (כהגדרת מונח זה להלן) המוצעים על ידי החברה מאשר כי קרא מסמך זה ומסכים לתנאי שימוש אלה, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (כהגדרת מונח זה להלן) המפורטים במסמך זה, באשר הם, ללא יוצא מן הכלל. במידה ואינך מסכים לתנאי שימוש אלו, או לחלק מהם, הנך נדרש להפסיק את השימוש במערכות נגישלי ולחדול מצריכת השירותים, ולעדכן על כך את החברה באופן מידי.

החברה רשאית לעדכן, להוסיף, לערוך ולשנות את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, מפעם לפעם ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. עדכונים או שינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקפם באופן מידי והודעה לגביהם תופיע באתר ו/או תשלח בדואר אלקטרוני למשתמשים אשר כתובת הדואר האלקטרוני שלהם מצויה בידי החברה ואשר הסכימו לקבל ממנה דיוורים באמצעות דואר אלקטרוני. תנאי השימוש המעודכנים ביותר יופיעו באתר תחת קישור "תנאי שימוש" בעמוד הראשי של האתר. שימוש במערכות נגישלי או קבלת השירותים מהווה הסכמה לתנאי השימוש, כפי שישתנו מעת לעת ובהתאם לנוסח העדכני המופיע באתר.

אם ישנה סתירה או אי התאמה בין הקבוע בתנאי השימוש המפורטים במסמך זה לבין מידע המופיע בדפים אחרים באתר, גובר האמור בתנאי שימוש אלו.

בכל נושא, הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה על ידי מילוי טופס פניה בעמוד יצירת הקשר באתר.

כללי

 1. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בהן מכוון לנשים ולגברים כאחד.
 2. הכותרות הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש של תנאי כלשהו מתנאי השימוש או תוקפן.
 3. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי, תנאי השימוש המפורטים להלן אינם באים להחליף ו/או לגרוע מתנאי שימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו, לפי העניין, והינם מוסיפים עליהם.
 4. הגדרות. למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:
  1. "האתר" – אתר האינטרנט נגישלי בכתובת www.nagishly.co.il;
  2. "ההסכם" או "תנאי השימוש" – מסמך זה;
  3. "לקוח" – מי שרכש רישיון לשימוש במערכות נגישלי לצורך קבלת השירותים;
  4. "משתמש" – מי שביצע שימוש במערכות נגישלי, במישרין ובעקיפין, לרבות לקוח ולרבות אדם אחר העושה שימוש במערכות נגישלי מטעם לקוח;
  5. "מערכות נגישלי" – מערכת מבוססת בינה מלאכותית להנגשה אוטומטית של אתרי אינטרנט באמצעות אלגוריתמים מתקדמים, ובכלל זה למידת מכונה והבנה מתוך הקשר, שמפעילה החברה תחת המותג "נגישלי", לרבות האתר וכל מערכת נלווית המשמשת את החברה לצורך אספקת השירותים.
  6.  "התקן" – תקן ישראלי ת"י 5568;
  7. "שותף" – כל צד שלישי אשר הפנה משתמש אל החברה, במישרין או בעקיפין, באמצעות התחברות דיגיטלית או אחרת;
  8. "השירותים" – שירותי הנגשת אתרי אינטרנט שמספקת החברה באמצעות מערכות נגישלי.

השימוש במערכות נגישלי

 1. משתמש רשאי להשתמש במערכות נגישלי על פי הכללים המפורטים להלן בלבד. אין להשתמש במערכות נגישלי אלא כאמור בהסכם זה, אלא אם קיבלת, מראש ובכתב, את הסכמתה המפורשת של החברה לעשות כן. מבלי לגרוע מכלליות האמור:
 2. בזמן השימוש במערכות נגישלי או קבלת השירותים אין להתחזות לאדם או לתאגיד אחר;
 3. אין להעתיק, להשתמש, או לאפשר לאחר להשתמש, בתכנים מתוך מערכות נגישלי, לרבות פרסומים אלקטרוניים, פרסומי דפוס וכדומה, לכל מטרה שהיא, מסחרית או אחרת;
 4. אין לבצע פעולות המשפיעות על עיצוב מערכות נגישלי, לרבות על תכנים המופיעים בהן, או על קוד המקור שלהן;
 5. אין להפעיל (או לאפשר הפעלת) כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots , וכדומה, למטרת חיפוש, אחזור אוטומטי, סריקה, שכפול או העתקה של יכולות או חומרים או תכנים המופיעים במערכות נגישלי. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים אלו לצורך יצירת מאגרים או אוספים שיכילו תכנים או מידע שמקורם במערכות נגישלי;
 6. אין לבצע כל מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים באתר במטרה להגיע לדפים באתר אליהם אין למשתמש גישה ישירה(URL Hacking) ;
 7. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה, או כחלק מאתר אחר (Mirror)  או כחלק משירות אחר.
 8. אין להציג תכנים שמקורם במערכות נגישלי בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, פרוטוקול או אביזר, המשנים את העיצוב שלהם כמופיע במערכות נגישלי או מחסירים מהם תכנים או מידע כלשהו ובפרט תוכן מסחרי, לרבות פרסומות;
 9. אין ליצור קישורים למערכות נגישלי מכל אתר המכיל תכנים לא חוקיים או בלתי הולמים, לרבות תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או תכנים שהפרסום שלהם מנוגד לחוק או שפועלים לעידוד פעילות המנוגדת לחוק;
 10. אין לקשר לתכנים מהאתר, שהם לא דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים אלו בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לאתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה להשתמש בו ולצפות בו באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר באופן ישיר. אין לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר באופן ישיר לתמונה המופיעה באתר, אלא לעמוד המלא באתר שבו היא מופיעה). כמו כן, על כתובתו המלאה של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך. אין לשנות, לערוך, לסלף או להסתיר כתובת זו וכן להחליפה בכל כתובת אחרת;
 11. אין לטעון, לשלוח או לשדר אל או באמצעות מערכות נגישלי חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן לגרום להגבלת השימוש, להרוס או להפריע למערכות נגישלי, לרבות כל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה למטרת הפעלת מערכות נגישלי ואספקת השירותים;
 12. אין להציף את השרתים באמצעותם מופעלות מערכות נגישלי ו/או מסופקים השירותים בדואר, לרבות דואר זבל(Spam) ;
 13. אין לשנות, לעבד, להתאים, להניק רישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע פעולות הנדסה חוזרת, לפרק או להרכיב מחדש כל חלק מחלקי הקוד המרכיבים את מערכות נגישלי;
 14. אין להפר או לפגוע, בכל אופן שהוא, בזכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת, בין של החברה ובין של צד ג' כלשהו, הקיימים במערכות נגישלי;
 15. אין לבצע שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי או ידני אחר, שמטרתו אחזור, אינדוקס או איתור מידע במערכות נגישלי, או בכל כלי מסוג זה שמתוכנן לחשוף את מבנה הקוד או מאגר הנתונים במערכות נגישלי;
 16. אין לקטוע, לנסות לקטוע ו/או להפריע בכל צורה ו/או דרך, לפעולת מערכות נגישלי, לרבות על ידי הפרעה לפעולתם התקינה של שרתי החברה ו/או למערכות התקשורת של החברה ו/או לכל מערך חומרה ו/או תוכנה אשר תומך בפעולת מערכות נגישלי או אספקת השירותים;
 17. אין לעשות כל שימוש במערכות נגישלי ו/או בשירותים בניגוד או באופן שאינו הולם את תנאי השימוש, או שאינו חוקי או מוסרי;
 18. מערכות נגישלי והשירותים מסופקים למשתמש כפי שהן (As Is) ומיועדות לשימוש הלקוח באתר הלקוח בלבד. למען הסר ספק, הלקוח אינו רשאי להעביר ו/או למכור את רישיון השימוש לצד ג' כלשהו.

מדיניות מכירה, רכישה וביטול עסקאות

 1. בעת רכישת השירותים מהחברה, הלקוח מקבל רישיון שימוש במערכות נגישלי לצורך הנגשת אתר אינטרנט אחד בלבד ("רישיון שימוש"). רכישת רישיון השימוש מקנה ללקוח קוד ייעודי ("סקריפט") המאפשר הטמעה של מערכות נגישלי באתר האינטרנט של הלקוח, כפי שנקבע במועד ההזמנה. למען הסר ספק, לאחר הטמעת המערכת לא ניתן יהיה לבצע שימוש כלשהו בסקריפט ו/או ברישיון עבור שם מתחם אחר, ועבור כל אתר אינטרנט אותו מפעיל הלקוח, הוא נדרש לרכוש מהחברה רישיון חדש וייעודי. רישיון השימוש נרכש לתקופה שלא תפחת מ- 36 חודשים, והכל בכפוף ליתר הוראות תנאי שימוש אלה.
 2. ברכישת רישיון, הלקוח מסכים ומאשר כי הינו מתקשר בעסקת תוכנה כשירות ("SaaS"), במסגרתה הוא רוכש רישיון שימוש במערכות נגישלי, המאפשר ללקוח להטמיע את ממשק הקצה של המערכת באתר אינטרנט מסוים, כאשר מערכות נגישלי מותקנות ומופעלות משרתי החברה. הלקוח אינו רוכש את מערכות נגישלי או כל חלק מהן, לרבות הקוד ו/או קבצים תומכים ו/או מסדי נתונים ו/או כל רכיב תוכנה אחר אשר, ביחד או לחוד, מרכיב את מערכות נגישלי.
 3. מערכות נגישלי מותאמות לשימוש בידי משתמשים המבצעים שימוש במערכות ההפעלה והדפדפנים הבאים בלבד: Chrome, FireFox, Safari, Microsoft Edge, Android 8, iOS9. כמו כן, לעבודה תקינה של מערכות נגישלי, נדרש כי אתרי האינטרנט בהם הן מוטמעות מוטמעת יהיו אתרים מבוססי קבצים ותגיות מסוג HTML בלבד, וכי קוד המקור יהיה כתוב באופן תקני, בהתאם לתקן אתרי האינטרנט של איגוד האינטרנט העולמי ("W3"), וללא שגיאות או הערות התאמה (validation) בבדיקות הכלים של ה-W3 . למען הסר ספק, המערכת אינה תומכת ברכיבים אחרים, לרבות  FLASH, CANVAS ו/או SVG.
 4. הרישיון הינו לשימוש אישי, מוגבל ואינו ניתן למכירה ו/או העברה ו/או המחאה.
 5. רכישת רישיון תתבצע דרך האתר באמצעות אמצעי התשלום שזמינים באתר במועד ביצוע הרכישה.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף ו/או לשנות מעת לעת את אמצעי התשלום הזמינים באתר, כמו גם לעדכן את מחיר הרישיון, ואף לגבות מחירים שונים מלקוחות שונים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בנימוק.
 7. לאחר השלמת רכישת רישיון, תקים החברה ללקוח חשבון משתמש באתר, ופרטי ההתחברות לחשבון ישלחו בתוך יום עסקים לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה בהליך הרכישה. לאחר התחברות הלקוח לחשבונו האישי באתר, יוצגו בפניו הוראות להטמעת מערכות נגישלי באתר האינטרנט עבורו נרכש הרישיון.
 8. ביטול עסקה יתאפשר בתוך 14 ימים ממועד השלמת הרכישה, בניכוי דמי ביטול בהתאם לקבוע בחוק. ביטול עסקה יבוצע באמצעות שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת hello@nagishly.co.il בצירוף שם מלא של הלקוח, תעודת זהות או ח.פ., שם המתחם עבורו מבוקש הביטול וחשבונית העסקה.
 9. הלקוח רשאי לסיים את ההתקשרות עם החברה בכל עת ולפנות לספק אחר, בכפוף לתשלום כל הסכומים המגיעים ממנו לחברה.
 10. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר את זכויותיה והתחייבויותיה על פי ההסכם ובלבד שזכויות הלקוח על פיו לא יפגעו.
 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה ו/או רישיון שימוש בכל עת, ללא צורך במתן הסבר או הנמקה ללקוח. ביטלה החברה את הרישיון, יהיה זכאי הלקוח להחזר כדלקמן:
  1. עד 30 יום ממועד ביצוע העסקה, יקבל הלקוח החזר כספי מלא;
  2. בין 30 יום ועד ל- 6 חודשי שימוש, יקבל הלקוח החזר כספי בגובה 75% מגובה התשלום המקורי;
  3. בין 6 ל- 12 חודשי שימוש, יקבל הלקוח החזר כספי בגובה 50% אחוז מגובה התשלום המקורי;
  4. בין 12 ל- 18 חודשי שימוש, יקבל הלקוח החזר כספי בגובה 25%;
  5. לאחר 18 חודשי שימוש במערכת, לא יהיה זכאי הלקוח להחזר כספי כלשהו.
 12. לאחר 30 יום ממועד מתן הודעת ביטול על ידי החברה תסתיים ההתקשרות בין הצדדים ללא כל חבות, כספית או אחרת, של צד אחד למשנהו ולא יהיה לכל צד טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הצד השני.

קבצי Cookies

 1. "Cookie" ("קובץ עוגיות") הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר משרת האינטרנט למכשיר בו המשתמש עושה שימוש (מחשב, טלפון וכדומה). קבצי העוגיות אינם תוכנת מחשב ואינם מסוגלים לקרוא את המידע המצוי על גביהם, או לבצע פעילות כלשהי בעצמם. מטרת השימוש בקבצי העוגיות היא לצורך זיהוי מהיר – כך, שרתי החברה יוכלו לזהות משתמש חוזר או ביקור של משתמש באתרים אחרים, במהירות וביעילות.
 2. בהסכמת המשתמש לתנאים המפורטים בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות, ובשימושו בשירותים, מאשר המשתמש ומתיר לחברה "להשתיל" אחד או יותר קבצי עוגיות על גבי מכשירו, להשתמש במידע הנמצא בקבצי העוגיות, ולזהותו באמצעות קבצי העוגיות. ייתכן שחלק מקבצי העוגיות שבהן מבצעות מערכות נגישלי שימוש מקורן בצד שלישי, לרבות Google Analytics ו/אוFacebook Pixel  ו/או YouTube ואחרים.
 3. בכל מערכות נגישלי נעשה שימוש בקבצי עוגיות וזאת על מנת לאפשר את תפעולן התקין והשוטף של כל מערכות נגישלי ו/או על מנת לאסוף נתונים שונים, לרבות נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במערכות נגישלי, אימות פרטים וצרכי אבטחת מידע. מובהר כי, ביטול אפשרות שמירת קבצי העוגיות בדפדפן המשתמש עשויה לגרום למערכות נגישלי שלא לתפקד בצורה תקינה או אופטימלית.
 4. החברה לא תשתמש בכל מידע הנובע מקבצי עוגיות לצורך זיהוי משתמש באופן פרטני.

הנגשת אתרים; טיפול בתקלות

 1. החברה עושה כמיטב יכולתה כדי שבתוך 48 שעות ממועד סיום הטמעת מערכות נגישלי באתר האינטרנט של הלקוח, יונגש אתר הלקוח בהתאם להנחיות התקן, ואסמכתא בדבר סיום הליך ההנגשה תישלח לכתובת הדוא"ל שסופקה ע"י הלקוח בהליך הרכישה. יחד עם זאת, מסיבות שנובעות מאתר האינטרנט של לקוח ו/או שינויים ועדכונים אשר עשויים להיות מבוצעים מעת לעת ע"י הלקוח ו/או מי מטעמו באתר הלקוח ו/או מסיבות אחרות אשר אינן בשליטת החברה, ייתכן ואתר הלקוח לא יהיה מונגש בכל העת.
 2. העביר הלקוח לחברה התראה בדבר הפרה ו/או סטייה מהוראות התקן, תפעל החברה ותעשה כמיטב יכולתה לתקן את ההפרה האמורה בהתראה ולהנגיש את אתר הלקוח על פי התקן, או להנחות את הלקוח כיצד לתקן את ההפרה מהצד שלנו במידה ואין החברה יכולה לטפל בנושא, וזאת עד ל-60 ימים ממועד קבלת ההתראה מאת הלקוח. על הודעת הלקוח בדבר ההפרה להיות ברורה וספציפית ככל הניתן, תוך הפניה לרכיב אשר אינו מונגש באתר הלקוח. למען הסר ספק, החברה מתחייבת לתיקון ההפרה האמורה במסגרת יכולותיה הטכניות של המערכת כמפורט בנושא "הגבלת האחריות" בתנאי השימוש.
 3. הספק מעניק ללקוחות בלבד, ובמסגרת שעות העבודה המקובלות, שירותי תמיכה טכנית, אשר כוללים סיוע בהטמעת מערכות נגישלי באתר הלקוח, סיוע בתפעול מערכות נגישלי, פתרון תקלות במערכות נגישלי, שימוש בחשבון האישי ו/או בנושא תשלומים, רכישה או ביטול עסקאות.
 4. משתמש אשר מצא תקלה במערכות נגישלי ידווח על כך מידית לחברה באמצעות דוא"ל, והחברה מתחייבת לבדוק את התקלה בהקדם.
 5. החברה תעשה כמיטב יכולתה לטפל בתקלה במערכות נגישלי בהקדם. במידה והטכנולוגיה הנדרשת לפתרון התקלה אינה קיימת או יישומה אינו אפשרי, תתעד החברה את התקלה ברישומיה ותטפל בה כאשר הדבר יתאפשר ברמה הטכנולוגית, והכל בכפוף ובהתאם להתחייבות החברה ללקוח.
 6. החברה אינה מתחייבת לטפל ו/או לפתור בעיות ספציפיות אשר מקורן באתר הלקוח. למען הסר ספק, מובהר כי, בשום מקרה לא יערך שינוי בקוד המערכת ו/או מי מפלטפורמות החברה בכדי להתאימן באופן פרטני לטובת אתר הלקוח.

הגבלת אחריות ואחריות הלקוח

 1. מערכות נגישלי תסופקנה ללקוח כמות שהן (As-Is) והחברה לא תישא בשום אחריות שהיא בגין נזק כלשהו שייגרם ללקוח ו/או למשתמש ו/או למי מטעמם, בגין שימוש במערכות נגישלי ו/או בשירותים ו/או במוצרים או שירותים של צדדים שלישיים המתממשקים למערכות נגישלי. החברה אינה נותנת כל התחייבות, מצג או הצהרה אשר אינם מפורטים בתנאי השימוש, לרבות בקשר להתחייבות או למצגים הנוגעים לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, מידת השלמות, רמת העדכון והזמינות של מידע המופיע במערכות נגישלי, השימוש בהן או התאמתם למטרה כלשהי.
 2. מעת לעת החברה עשויה ועתידה לעדכן ו/או לשדרג את מערכות נגישלי (לרבות את שרתי החברה) – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירותים. כמו כן, אין בידי החברה כל שליטה על תקלות אשר עשויות להתרחש מעת לעת כמו גם על זמינות מוצרים או שירותים המוכלים במערכות ובשירותים ומסופקים על-ידי צדדים שלישיים.
 3. הלקוח מודע לכך שהתקנת מערכות נגישלי אינה מבטיחה חסינות מלאה מפני תביעות וכי הטמעת מערכות נגישלי לבדה באתר האינטרנט של הלקוח אינה ממלאת את כלל דרישות הדין בעניין הנגשת אתרי אינטרנט (מערכת נגישלי אינה מנגישה קבצי PDF ואינה יוצרת כתוביות לסרטונים, לצורך הדוגמא). החברה אינה מתחייבת כי אתר הלקוח יהיה מונגש בכל רגע נתון, זאת עקב מגבלות הנובעות מסיבות טכנולוגיות ו/או מבעיות שמקורן באתר הלקוח. הלקוח מצהיר ומאשר שהוא פוטר בזאת את החברה מכל אחריות משפטית ואחרת, וכי אין לו כל טענה כלפי החברה בעניין זה.
 4. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש במערכות נגישלי, כי מערכות נגישלי מתאימות לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת מערכות נגישלי לצרכיו.
 5. באחריות המשתמש לוודא, טרם השימוש במערכות נגישלי, את תקינות קישוריות אתר האינטרנט שלו, והשרת עליו הוא מאוחסן, לרשת האינטרנט והתשתיות האישיות (טלפון, מחשב). החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר ייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט או בעיות עקב התשתיות האישיות.
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ואף אם ייקבע על ידי רשות מוסמכת אחרת, ואף אם הפרה החברה את התחייבויותיה כלפי הלקוח לפי הסכם זה כולן – מסכים הלקוח כי, בכל מקרה, אחריות החברה כלפיו תוגבל לסכום השווה לסכומים המצטברים אותם שילם הלקוח לחברה בששת (6) החודשים שטרם ההפרה הנטענת, ולא מעבר.
 7. החברה אינה אחראית לתוכנם של מסמכים ו/או קבצים גרפיים ו/או נתונים אחרים הנמצאים באתר האינטרנט של הלקוח לרבות בנושא זכויות היוצרים ו/או פטנטים ו/או סימן מסחר ו/או נגישות של טקסטים, תמונות, קבצים מצורפים מסוגPDF, WORD, EXCEL, PPT,, אודיו, סרטוני וידאו, YouTube, VIMEO,  או ספקי וידאו אחרים או כל סוג קובץ אחר.
 8. החברה אינה אחראית לכל אובדן ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בגין הנגשת אתר הלקוח וכי האחריות המלאה והבלעדית לכך חלה על המשתמש. כמו כן, החברה אינה אחראית לפעילות הסדירה של אתר הלקוח לאחר הטמעת מערכות נגישלי. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במערכות נגישלי והטמעתה באתר האינטרנט של הלקוח.
 9. הלקוח יישא באחריות בלעדית לתכנים המוצגים באתר הלקוח ולהתאמתם לדין בנושא נגישות אתרי אינטרנט ו/או לכל דין בנושא הנגישות והוא פוטר בזאת את החברה באופן מפורש מבדיקת התכנים והתאמתם לדין ו/או לבדיקת אישורים הנדרשים לאתר הלקוח בנושא נגישות. מובהר כי בדיקות אלה הינן בתחום אחריותו הבלעדי של הלקוח והן תבוצענה על ידו ו/או באמצעות יועץ/מורשה נגישות מטעמו ועל חשבונו.
 10. למען הסר ספק, הלקוח פוטר את החברה מאחריות ו/או מכל חובה ו/או דרישה ו/או תביעה אשר מועד התגבשותן החל טרם השלמת הליך הנגשת אתר האינטרנט של לקוח באמצעות מערכות נגישלי.
 11. בנוסף ומבלי לפגוע במוסכם לעיל, מתחייב המשתמש לשפות ו/או לפצות את החברה בכל סכום שתחויב בו ו/או תידרש לשלם בגין נזק שבאחריות המשתמש וזאת בתוספת הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד ועלויות אחרות – ככל שיחולו; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב.
 12. מובהר כי הלקוח מחויב לבצע התאמות בהגדרות מערכות נגישלי לאחר הוספת תכנים חדשים ו/או רכיבים חדשים ו/או דפים חדשים ו/או שימוש בטכנולוגיות חדשות לאתר ולדאוג כי לא שונו תגיות או "סלקטורים" עליהם המערכת מתבססת. כמו כן, הלקוח מתחייב להטמיע את המערכת באתר בדיקה (Stage) טרם התקנת המערכת באתר הלקוח, ורק לאחר שוידא שלא מתרחשת כל תקלה או נגרם כל נזק באתר הלקוח, להטמיע את מערכות נגישלי באתר הלקוח.
 13. מערכות נגישלי, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג אלה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאחר ולמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת מערכות נגישלי ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של מערכות נגיש או השירותים, וכיו"ב.
 14. כל שיחה או תכתובת עם נציג החברה ו/או מידע אחר שסיפקה או שמספקת החברה אינם נחשבים כייעוץ משפטי ולא תהיה ללקוח כל טענה בנושא זה.

קניין רוחני

 1. זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים וסימני המסחר (ככל שישנם), במערכות נגישלי או בשירותים ובכל תוכן אחר הכלול במערכות נגישלי או בשירותים הן של החברה בלבד, או של צד ג' אחר שנתן לחברה את רשותו להשתמש בהן. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה ו/או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי  החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי משתמש למערכות נגישלי. למען הסר ספק, בסיסי הנתונים, התוכנות, הקוד, המערכות והיישומים, הקבצים הגרפיים, קבצי המדיה והאודיו, תוכן כתוב וקוד תוכן וחומר אחר כולל עיצובים וגרפיקה שייכים גם הם לחברה ולה הזכות הבלעדית עליהם.
 2. המשתמש אינו זכאי ולא יהיה זכאי לעשות כל שימוש במערכות נגישלי או בכל חלק מהן באופן הנוגד את הוראות תנאי השימוש, ואשר יש בו כדי לפגוע בזכויות החברה ו/או בזכויות של צד שלישי כלשהו – באף אמצעי, דיגיטלי או אחר, מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.
 3. אם וככל שניתנה הסכמה לשימוש בקניין רוחני, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה, סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידי המשתמש.
 4. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים במערכות נגישלי הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
 5. השם "נגישלי" וסימנים מסחריים (ככל שישנם) ו/או סמלי שירות הם רכושה של החברה ו/או הספק ו/או צד ג'. רכישת רישיון אינו מקנה ללקוח כל זכות לעשות שימוש במי מסימני המסחר ו/או סמלי השירות לכל מטרה שאינה מצוינת באופן מפורש בתנאים אלו.
 6. ברכישת רישיון, הלקוח מאשר לחברה לגלות את העובדה שהיא סיפקה ו/או מספקת לו את השירותים, וכי מערכת מתוצרתה מוטמעת באתר האינטרנט שלו. כך, מאשר הלקוח לחברה לבצע שימוש בשמו המסחרי, כתובת אתר האינטרנט בו מוטמעות מערכות נגישלי וכן ביצוע שימוש, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, בסמליל (לוגו) הלקוח, והכל לצרכיה השיווקיים של החברה.
 7. הוראות סעיף ‏קניין רוחני זה יחולו אף לאחר הפסקת מתן השירותים וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.
 8. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין או מזכויות החברה על פי כל דין.

פרסומות ומודעות; קישורים לאתרים חיצוניים

 1. ככל שבמערכות נגישלי יופיעו פרסומות ומודעות, אלו נמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול. החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים פרסומיים אלו, ככל שיפורסמו במערכות נגישלי. החברה אינה כותבת, בודקת, מוודא או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים אלו ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. אין בכך כדי להוות המלצה או עידוד מטעם החברה לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
 2. ייתכן שחלק ממערכות נגישלי וחלק מהשירותים יכילו קישורים לאתרים חיצוניים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באתר. קישורים אלו נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי לחברה אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, החברה אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו משתמש הסתמך ו/או ביצע פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים באתר כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. בלחיצה על הקישור, מוותר המשתמש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרם לו (ככל שייגרם) כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש במידע המופיע באתרים חיצוניים אלה.
 3. במידה ומשתמש מצא במידע הנמצא במערכות נגישלי, או במידע הקיים בתכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, מתבקש המשתמש להודיע על כך לחברה.

תכנית שותפים

 1. החברה פועלת מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה, לצרף חברות ו/או ספקי שירות אחרים בתחומי האינטרנט לתכנית השותפים של החברה, במסגרתה מציגים אלו בפני לקוחותיהם את החברה ושירותיה. חברה ו/או ספק שירות אשר צורף על ידי החברה לתוכנית השותפים, וקיבל על כך הודעה בדואר אלקטרוני (להלן: "שותף") יהיה זכאי לרישיון שימוש במערכת עבור אתר האינטרנט שלו ללא תשלום, וזאת למשך התקופה במסגרתה הינו שותף של החברה.
 2. שותף אשר הפנה לקוח פוטנציאלי לחברה, ואותו לקוח פוטנציאלי השלים רכישה והטמעה של רישיון שימוש במערכת, יהיה זכאי לתגמול בסך של 20% ממחיר הרכישה אותו שילם הלקוח המופנה (בניכוי מע"מ). שותף אשר הפנה חברה ו/או ספק שירות אחר אשר צורף לתכנית השותפים, יהיה זכאי לתגמול בסך של 10% מכל מכירה של השותף שהגיע דרכו (בניכוי מע"מ).
 3. למען הסר ספק, לקוח פוטנציאלי אשר הופנה על ידי שותף ורכש רישיון שימוש במערכת, אך ביטל את רכישתו כאמור בסעיף ‏14 לעיל, לא יזכה את השותף בתגמול כספי כלשהו.
 4. החברה תשלם לשותף את כספי התגמול האמורים לעיל בהעברה בנקאית מרוכזת, אחת לחודש, וזאת כנגד חשבוניות מס אשר הוצגו בחודש הקודם. בסמוך לאחר העברת התשלום, ולא יאוחר מ- 3 ימי עסקים, ינפק השותף קבלה בגינו. לא הציג השותף חשבונית מס בגין הפנייה כלשהי – לא ישולם תגמול בגינה. חלפו שלושה (3) חודשים ממועד ביצוע הרכישה על ידי הלקוח ולא הציג השותף חשבונית מס בעבור אותה הפנייה, לא יהיה זכאי השותף לתשלום תגמול כלשהו בגין הפניה זו. במידה ואין לשותף יכולת להמציא חשבונית מס וקבלה, לא יהיה זכאי אותו שותף לקבלת תגמול כלשהו.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה העמלה לשותף בכל עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. שינתה החברה את מדיניות התגמול בתוכנית השותפים – תפורסם על כך הודעה באתר ו/או בהודעת דוא"ל ו/או באמצעי תקשורת אחר, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. שותף המבקש לפעול במסגרת תוכנית השותפים באחריותו לעקוב אחר עדכוני החברה לגביה, והסכם זה מהווה אישור בכתב ומראש כי אין החברה מתחייבת להודיע על שינוי מדיניותה באופן פרטני לכל שותף וזאת בתנאי ששינויים במדיניות החברה פורסמו באתר.
 6. החברה רשאית לבטל מעמדו של שותף בכל עת, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. שותף אשר מעמדו בוטל יהיה זכאי לתגמול בגין לקוחות אשר הופנו על ידו עד למועד בו הודיעה לו החברה על ביטול מעמדו כשותף. למען הסר ספק, לא תהיה לשותף כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות כנגד החברה בשל ביטול מעמדו כשותף.

הודעות ועדכונים

 1. הודעות עדכון וכן הודעות אחרות מטעם החברה, לרבות דואר פרסומי, יכול שיישלחו אל המשתמשים באמצעות מערכת הדוא"ל, או על-ידי דואר רגיל או בהודעות טקסט או באמצעות פקסימיליה, או בכל אמצעי תקשורת אחר לכתובות אותו סיפק המשתמש בעת הרישום לשירותים, וזאת במקרה שהמשתמש אישר שליחת הודעות אלו.

הפסקת שירותים

 1. הספק יהיה רשאי בכל עת וללא הודעה מוקדמת להגביל את גישתו של משתמש למערכות נגישלי ולשירותים ולסרב לספק לך גישה כאמור בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים: (וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר הקיים לחברה על פי כל דין):
 2. אם קיים חשש שהמשתמש הפר את הוראות תנאי שימוש אלה;
 3. אם החברה אינה מסוגלת לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידי משתמש או אם היא סבורה הפרטים אותם מסר משתמש אינם נכונים ומדויקים;
 4. אם החברה סבורה שהשימוש של המשתמש במערכות נגישלי ובשירותים יוצר סיכון כספי ו/או הונאה כלשהי ו/או אם קיים חשש סביר לכך;
 5. אם החברה סבורה שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי ו/או תשלום ו/או ליצור אחריות משפטית של החברה כלפי צד ג' כלשהו.

ברירת דין וסמכות שיפוט

 1. תנאי השימוש כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד. מוסכם בזאת כי סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.

תאריך עדכון אחרון: 22/04/2019
למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות בדוא"ל: hello@nagishly.co.il