cross2
user3 התחברות phone-wave 077-997-8570
cart-add לרכישה אונליין / 7 ימי ניסיון
נשמע מעניין? צרו קשר! לפרטים או שיחה עם נציג

תנאי שימוש בפלטפורמות נגישלי

מבוא והגדרות למסמך תנאי השימוש

 1. המבוא למסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 2. כותרות סעיפי הסכם זה הוכנסו לנוחיות בלבד ואין ולא ינתן להם כל משקל בפירושו. 
 3. הגדרות:
  1. "המערכת" – ממשק הנגישות "נגישלי";
  2. "ההסכם" או "תנאי השימוש" – מסמך זה;
  3. "האתר" – אתר האינטרנט של נגישלי;
  4. "הפלטפורמות" – אתר האינטרנט וממשק הנגישות;
  5. "משתמשים" – כל מי שעושה שימוש באחת הפלטפורמות. גם בעלי האתרים המשתמשים במערכת באתרם, וגם הגולשים המשתמשים במערכת להתאמת האתר בעבור מוגבלותיהם;
  6. "הלקוח" או "הלקוחות" – האדם או החברה אשר רכשו רישיון שימוש במערכת נגישלי לאתר האינטרנט שלהם, או משתמשים באתר האינטרנט של נגישלי;
  7. "הספק" – נגישלי - https://nagishly.co.il אשר בבעלות חברת גונזאגה בע"מ, ח"פ: 515855302 בכתובת התעשיה 15 רעננה;
  8. "התוכן" – תמונות, סרטונים, קבצי שמע, מסמכים, טבלאות, פסקאות, גרפים וכל תוכן אחר אשר מוצג באתר או באחת הפלטפורמות;
  9. "אנחנו " או "שלנו" – הספק;
  10. "שותף"- חברות או ספקים אחרים בתחומי האינטרנט אשר הפנו לקוחות אל הספק
 4. כתובת מייל הספק לצורך מתן התראות ו/או דיווחים: hello@nagishly.co.il
 5. הסכם זה בא להסדיר את מערכת היחסים בין הספק לבין המשתמשים בפלטפורמות,הגלישה באתר, השימוש במערכת או שימוש בכל פלטפורמות נגישלי כפופים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ומעידים על כך שקראתם והסכמתם לכל סעיפי תנאי השימוש באשר הם, ללא יוצא מן הכלל. במידה ואינכם מסכימים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש, עליכם לעדכן על כך במיידית את הספק ולהפסיק את שימוש בכל פלטפורמות נגישלי באופן מיידי.
 6. מובהר כי יתכן ותנאי השימוש יתעדכנו מעת לעתהספק מתחייב לפרסם תאריך עדכון אחרון בדף "תנאי השימוש" בכל שינוי ויציגו הודעה באתר או ישלחו הודעה במייל ללקוח בדבר השינוי.
 7. המשך שימוש באתר ו/או במערכת לאחר העדכון מהווה הסכמה מצד המשתמשים לתנאי השימוש, לתוכנם על כל המשתמע מכך.
 8. מובהר בזאת כי תנאי השימוש הנ"להינם במקביל לתנאי שימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו, והם באים להוסיף עליהם.
 9. הפר המשתמש תנאי מתנאי הסכם זה, נגישלי שומרת על זכותה לפעול בכל דרך חוקית כנגד אותו משתמש מפרעבור כל הנזקים שנגרמו לה ו/או יגרמו לה כתוצאה מהפרת הסכם זה.

תנאי שימוש באתר ובמערכת נגישלי

 1. הפלטפורמות מסופקות למשתמשים כפי שהן (As Is) והינן מיועדות לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי.
 2. פלטפורמות נגישלי תומכות במערכות ההפעלה והדפדפנים הבאים בלבד Chrome, FireFox, Safari, Microsoft Edge, Android 8, iOS9
 3. מערכת נגישלי תומכת רק בקבצי ותגיות HTML ואינה תומכת ברכיבי FLASH, CANVAS או SVG.
 4.  על מנת שהמערכת תפעל בצורה אופטימלית, על מבנה ה HTML להיות כתוב באופן תקין והגיוני, לפי התקן של W3 (איגוד האינטרנט העולמי) ללא שגיאות או הערות ולידציה בבדיקות הכלים שלהם.
 5. הספק אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות מכן מין וסוג בקשר למידע המוצג באתר הלקוח, , ולא ישא בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, לכל נזק שייגרם לצדדים ג' כתוצאה משימוש באתר המשתמש ו/או בתכניו ו/או בכל מידע אחר שבו ו/או במערכת. הספק לא ישא  באחריות בגין נזקי תוכנה ונזקים אחרים אם יגרמו כתוצאה מן השימוש באתר הלקוח או במערכת.

מדיניות מכירה, רכישה וביטול עסקאות

 1. בעת רכישה, הלקוחות מקבלים רישיון שימוש במערכת לאתר אחד בלבד. לכל אתר נדרש לרכוש מהספק רישיון חדש. רישיון זה מאפשר להתקין את מערכת הנגישות בעזרת סקריפט באתר האינטרנט של הלקוח.
 2.  יובהר כי קוד המקור וכל הקבצים אשר מרכיבים את המערכת נמצאים ונטענים כל העת דרך שרתי נגישלי, ולא נמצאים בשרתי הלקוחות. הלקוח מסכים בזאת כעסקת רכישת השימוש במערכת מתייחס אך ורק לרישון שימוש אשר מאפשר להתקין את המערכת משרתי הספק והוא איננו רוכש את המערכת עצמה ו/או חלקים ממנה ו/או את הקוד ו/או את הקבצים אשר מרכיבים אותה , אלא אך ורק רישיון שימוש אשר מאפשר להתקין את המערכת ישירות משרתי הספק.באתר אחד של הלקוח
 3.  רכישת רישיון שימוש במערכת תתבצע דרך אתר הספק בעזרת כרטיס אשראי, חשבון פייפל או בהעברה בנקאית בלבד.
 4. הספק שומר לעצמו הזכות לשנות מחירים מעת לעת, ואף לגבות מחיר שונה לעסק אחד ואחר לעסק אחר, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הספק וללא כל צורך במתן הסברים ללקוח בנושא.
 5. יובהר כי רישיון השימוש במערכת הינו רישיון אישי בלבד, דהיינו הלקוח רוכש זכות שימוש בעבור שם מתחם אחד בלבד וכי רישיון השימוש לא ניתן להעברה ו/או להמחאה.
 6. הספק מתחייב לספק את המערכת באופן מידיי, מרגע השלמת הרכישה יוכל הלקוח להתקין את המערכת באתר הלקוח באופן מידיי. לאחר השלמת הרכישה  יפתח בחשבון האישי שלכם באתר אפשרות הטמעה. כל שעליכם לעשות הוא לעקוב אחר המדריך.
 7. ביטול עסקה וקבלת החזר כספי יתאפשרו רק לאחר שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת hello@nagishly.co.il בצירוף חשבונית עסקה תוך 14 ימים ממועד התשלום, ובניכוי דמי ביטל בסך של  100 ש"ח או 5% בתוספת עלויות ביטול של חברת האשראי או פייפל באם יהיו כאלו.
 8. הספק שומר לעצמו את הזכות להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם ובלבד שזכויות הלקוח על פי הסכם זה לא יפגעו.
 9. הספק שומר לעצמו את הזכות לבטל את עסקה בכל רגע נתון וללא צורך במתן כל הסבר או הנמקה ללקוח. בכפוף למתן התראה ללקוח של חצי שנה מראש (להלן: "זמן הביטול") ללא מתן פיצוי כלשהו מכל מין וסוג. לאחר זמן הביטול תסתיים ההתקשרות בין הלקוח לספק ללא כל חבות של צד זה למשנהו.
 10. ככל וחלף 36 חודשים ממועד התקנת המערכת אצל הלקוח זכאי הספק לבטל את העסקה ללא כל צורך במתן הסבר או הנמקה ללקוח בכפוף להתראה תוך 60 ימי עסקים. וזאת ללא כל צורך במתן פיצוי ללקוח. הלקוח מאשר בזאת כי אין לו כל זכות לדרוש פיצוי בנושא.

מדיניות פרטיות

 1. הלקוח מאשר בזאת לספק לאגור את המידע אשר ניתן לו ע"י הלקוח.
 2. להלן פירוט המידע אותו אנו אוספים: שם פרטי ושם משפחה, מספרי טלפון, כתובות אימייל, שמות דומיין, פרטי חשבון בנק (במידה ומתבצעת העברה בנקאית או תשלום בשיק), מספר תעודת זהות, מספר ח"פ/ע"מ, שם עסק, סיסמת כניסה לאתר, פרופיל רשת חברתית (אם ההרשמה נעשתה באמצעות רשת חברתית), אנליזת ביצועים ושימוש באתר ובמערכת.
 3. מוסכם כי המידע שנאסף יכול לשמש את הספק לשימושים הבאים כדלקמן::
  1. גישה ושימוש – על מנת לספק לכם גישה ואפשרות שימוש בפלטפורמות שלנו.
  2. סטטיסטיקה – על מנת לבצע אנליזות ביצועים למערכת ולאתר שלנו ולשפרם בהתאם, או ביצוע דוחות וניתוחים סטטיסטיים.
  3. שיווק – כל מידע אשר תמסרו לנו יכול לשמש אותנו למטרות שיווקיות או פרסומיות, פניה אליכם בגין שירותים חדשים, פרסום וניטוב קהל יעד ברשתות החברתיות ומערכות פרסומיות שונות
  4. מטרות נוספות – מידע שימסר לחברה למען מטרה מסוימת, תוכל החברה לשתמש במידה זה למען המטרה שלשמה נמסר פרט המידע לחברה.
 4. הלקוח יהיה זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשה בכתב, במידע שמוחזק עליו במאגר המידע.
 5. אנחנו מחויבים מאוד להגנה על המידע האישי והפרטיות שלכם, ועושים כל מאמץ סביר, לשמירה על בטחון המידע האישי והפרטיות שלכם, ולהגנה עליהם מפני אובדן, שינוי או שימוש לא ראוי.
 6. הספק וכל מי מטעמו, לא ייחשבו כמפרים התחייבות לפרטיות או פוגעים בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 7. קבצי Cookie – בכל פלטפורמות נגישלי נעשה שימוש בקבצי Cookie "עוגיות" וזאת על מנת לאפשר תפעול תקין ושוטף של כל הפלטפורמות אשר בבעלותינו, או על מנת לאסוף נתונים שונים לרבות נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בפלטפורמות, לעימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. שימו לב שביטול אפשרות העוגיות בדפדפן עשויה לגרום למערכות נגישלי לא לתפקד כמו שצריך.
 8. ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באתר או כחלק ממתן השירותים, בחסות שירות חיצוני – המתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי הגולש.

התחייבות נגישלי והתחייבות הלקוח

 1. הספק מתחייב כי עד 48 שעות לאחר סיום התקנת המערכת בפלטפורמת הלקוח, תונגש פלטפורמת הלקוח על פי התקן בישראל ותישלח על כך אסמכתא בכתובת המייל שסופקה ע"י הלקוח. עם זאת יובהר כי מסיבות שנובעות באתר הלקוח ו/או שינויים יזומים ע"י הלקוח באתר הלקוח ו/או מסיבות אחרות ייתכן ואתר הלקוח לא יהיה מונגש בכל העת. יובהר כי החוק בישראל מכיר באפשרות זאת ומאפשר לבעל עסק לסטות מהוראת הנגישות על פי החוק ומבלי שהדבר יהווה הפרה של החוק ובתנאי שתיקן את ההפרה תוך פרק זמן סביר מרגע קבלת הודעה כי פלטפורמת הלקוח איננה מונגשת כחוק. על כן, הלקוח מתחייב כי ככל וקיבל התראה בדבר הפרה ו/או סטיה מהוראות החוק כאמור עליו להעביר הודעה זו לא יאוחר מ-3 ימים מיום קבלת ההודעה כאמור. ככל והועברה ההודעה לספק כאמור, מתחייב הספק כי יתקן את ההפרה וינגיש את פלטפורמת הלקוח על פי התקן הנדרש בפרק הזמן הנדרש על פי החוק (תוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה בבית הלקוח). על הודעת הלקוח להיות ברורה וספציפית ככל הניתן תוך הפניה לרכיב אשר אינו מונגש באתר הלקוח.
 2. מוסכם בזאת כי ככל והלקוח לא הודיע לספק תוך פרק זמן של 3 ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור, לא יוכל לבוא הלקוח לספק בכל טענה ו/או דרישה ו/או שיפוי וכיוצ"ב מכל מין וסוג בנוגע לאי עמידת אתר הלקוח בתקן הנדרש על פי חוק. 

תמיכה טכנית וטיפול בתקלות

 1. הספק מעניק תמיכה שירות תמיכה טכנית שכולל: התקנת המערכת באתרי הלקוחות, עזרה בתפעול המערכת או האתר, תקלות במערכת או באתר, החשבון האישי או בנושא תשלומים, רכישה או ביטול עסקאות.
 2. עם זאת הלקוח מתחייב כי במידה ומצא תקלה במערכת, הוא ידווח על כך מידית לכתובת המייל והספק מתחייב לבדוק את התקלה במהירות האפשרית. במידה והתקלה היא תקלה שמקורה במערכת הספק ולא באתר הלקוח , מתחייב הספק לטפל בתקלה במועד עדכון הגרסא הקרוב . במידה והטכנולוגיה עוד לא אפשרית או קיימת, נרשום את הנושא ונטפל בו בהמשך, כאשר הוא יתאפשר ברמה הטכנולוגית. זאת בהתאם וכפוף להתחייבות שלנו.
 3. במידה והלקוח נתקל בתקלה ספציפית והוא מעוניין לטפל בה, הוא רשאי לפנות לגורם שלישי אשר יבצע עבודות באתר האינטרנט שלו, ואף ישתמש ב API של מערכת נגישלי על מנת לטפל בבעיות ספציפיות אשר התגלו.
 4. בכל מקרה שהוא, אנו לא מתחייבים שאנו נטפל בבעיות ספציפיות שהן באתר הלקוח, ולא נכתוב קוד ספציפי בעבור לקוח ספציפי בשום מקרה.

הגבלת אחריות ואחריות הלקוח

 1. מובהר בזאת כי הפלטפורמות יספוקו על-ידי הספק כמות שהן (As-Is). הספק לא ישא בשום אחריות שהיא בגין נזק כלשהו שייגרם למשתמש (או למי מטעמו), בגין שימוש בפלטפורמות; או בגין שימוש במוצרים או שירותים של צדדים שלישיים.
 2. מובהר בזאת כי הספק לא מתחייב שהפלטפורמה תנגיש את אתר הלקוח בכל עת כאמור בהסכם זה; כי מעת לעת הספק יעדכן וישדרג את מערכות הפלטפורמה, ואת שרתי הספק שייכים לחברה צד שלישי – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירות; אין לספק כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים.
 3. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בפלטפורמות, כי הפלטפורמות אכן מתאימות לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת הפלטפורמות לצרכיו.
 4. באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש בפלטפורמות, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט והתשתיות האישיות (טלפון, מחשב) – הספק לא ישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט או בעיות עקב התשתיות האישיות.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ואף אם ייקבע על ידי רשות מוסמכת אחרת, ואף אם הפר הספק את התחייבויותיו לפי הסכם זה – מסכים המשתמש, כי בכל מקרה אחריות הספק כלפיו תוגבל לסכום השווה לסכומים המצטברים אותם שילם המשתמש לספק בלבד, ולא מעבר.
 6. הלקוח מאשר כי מערכת נגישלי משמשת ככלי להנגשת האתר בלבד. הספק אינו אחראי לתוכנם של מסמכים ו/או קבצים גרפיים ו/או נתונים אחרים הנמצאים באתר האינטרנט של הלקוח לרבות בנושא זכויות היוצרים ו/או פטנטים ו/או סימן מסחר ו/או נגישות של טקסטים, תמונות, קבצים מצורפים מסוג PDF, WORD, EXCEL, PPT , אודיו, סרטוני וידאו, YouTube, VIMEO או ספקי וידאו אחרים או כל דבר אחר.
 7. הספק אינו אחראי לכל אובדן ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו ללקוח ו/או לצד ג` כלשהו בגין הנגשת האתר וכי האחריות המלאה והבלעדית לכך חלה על הלקוח והמשתמשים בלבד. כמו כן, הספק אינו אחראי לפעילות הסדירה של האתר לאחר ההתקנה של המערכת. הספק לא ישא בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו ללקוח, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש  של הלקוח במערכת.
 8. הלקוח יישא באחריות בלעדית לתכנים המוצגים באתר הלקוח ולהתאמתם לחוק הנגישות ו/או לכל דין בנושא הנגישות והוא פוטר בזאת את הספק באופן מפורש מבדיקה של התכנים והתאמתם של התכנים אלו לדין ו/או לבדיקת אישורים הנדרשים לאתר הלקוח בנושא נגישות. מובהר כי בדיקות אלה הינן בתחום אחריותו הבלעדי של הלקוח והן תבוצענה על ידו. הלקוח רשאי לשכור שירותיו של יועץ נגישות או מורשה לנגישות השירות מטעמו לעניין זה.
 9. למען הסר ספק, הלקוח פוטר את הספק מאחריות בנוגע לתביעות אשר מועד התגבשותן החל טרם התקשרות הלקוח עם הספק.
 10. הלקוח יישא באחריות הבלעדית לתכנים המוצגים באתר הלקוח ו/או בגין השימוש באתר ו/או הסתמכות על תכניו ו/או להתאמתם לכל דין בנושא הנגישות, והוא משחרר בזה את החברה מכל אחריות, ישירה או עקיפה, ו/או מכל חובה ו/או תביעה על פי כל דין בקשר לנזק מכל סוג שהוא שייגרם בקשר לנ"ל. בנוסף ומבלי לפגוע במוסכם לעיל, מתחייב הלקוח לשפות ו/או לפצות את החברה בכל סכום שתחויב בו ו/או תאלץ לשלם בגין נזק לו אחראי הלקוח כדלעיל בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.
 11. מובהר כי הלקוח מחויב לבצע התאמות בהגדרות המערכת לאחר הוספת תכנים חדשים ו/או רכיבים חדשים ו/או דפים חדשים ו/או שימוש בטכנולוגיות חדשות לאתר ולדאוג כי לא שונו תגיות או סלקטורים עליהם המערכת מתבססת. וכן הלקוח מתחייב להתקין את מערכת נגישלי באתר בדיקה (Stage) לפני התקנת המערכת באתר האמיתי ורק לאחר שוידא שלא נגרמה שום תקלה באתר שכן הלקוח מצהיר שאין הספק אחראי לכל תקלה או בעיה באתר הלקוח עקב שימוש במערכת או כל שימוש אחר.
 12. הלקוח מאשר שהוא מודע לכך שהתקנת המערכת אינה מבטיחה שהוא עצמו חסין מפני תביעות או מפני החוק. אמנם המערכת מבצעת את כל הפעולות הדרושות להנגשת אתר הלקוח לרמתAA ובהתאם להנחיות בעת התקנתה WCAG 2.0, אך אין הספק מתחייב כי אתר הלקוח יהיה מונגש בכל רגע נתון. זאת עקב בעיות הנובעות הן ממגבלות טכנולוגיות ו/או מבעיות שמקורן בלקוח . הלקוח מצהיר ומאשר שהוא פוטר בזאת את נגישלי מכל אחריות משפטית ואחרת, וכי אין לו כל טענה כלפי נגישלי ובלבד שהספק פעל על פי האמור בהסכם זה.
 13.  הלקוח מאשר בזאת כי במידה ואינו מרוצה מהשירות או מהמערכת, הוא רשאי לפנות לספק אחר. כמו כן, במידה ומשתמש יתלונן על פער בין יכולות המערכת וחוקי הנגישות, או לקוח נגישלי יקבל התראתבטרם הגשת כתב תביעה, מתחייב הלקוח  להודיע לספק על כך באופן מיידי. הספק יבדוק ויטפל בכל נושא משפטי כאמור בהתאם למדיניות החברה ומדיניות אשר מפורטת בהסכם זה. הלקוח מצהיר כי במידה ולא הודיע באופן מיידי לספק על תביעה כאמור ולא יאוחר מ-3 ימים לאחר קבלת התביעה ו/או פניה בנושא לא תהייה לספק כל אחריות בנושא מכן מין וסוג.
 14. הלקוח מצהיר שקרא ומאשר את המגבלות הטכנולוגיות של מערכת נגישלי
 15. כל שיחה  עם נציג נגישלי אינה נחשבת כיעוץ משפטי ולא ללקוח כל טענה בנושא זה.

תכנית שותפים

 1. הספק מאפשר לחברות או ספקים אחרים בתחומי האינטרנט (להלן "השותפים") להפנות את לקוחותיהם אל נציגי נגישלי, ובמידה ולקוח אשר הגיע דרכם רכש רישיון שימוש, השותפים יקבלו 20% ממחיר הרכישה של הלקוח. במידה והשותף הביא שותף אחר, הוא יקבל 10% מכל מכירה של השותף שהגיע דרכו.
 2. נגישלי יעבירו כספים לשותפים בהעברה בנקאית בלבד, ביום הראשון לכל חודש בלבד, וזאת בכפוף להצגת חשבונית וקבלה כדין. במידה ואין לשותף יכולת להוציא חשבונית וקבלה, לא יהיה זכאי השותף לתשלום.  ככל ולשותף היכולת לספק חשבונית וקבלה כדין אך לא עשה זאת תוך 3 חודשים ממועד ביצוע תשלום הלקוח שהופנה לספק לא יהיה זכאי השותף לתשלום. .
 3. נגישלי שומרת את הזכות לשנות את סכום העמלה לשותפים בכל עת, והיא תודיע על כך באתר, במייל או ברשתות החברתיות והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. על השותפים לעקוב אחר פעילות נגישלי וכי הסכם זה מהווה אישור בכתב ומראש כי אין החברה מתחייבת להודיע על שינוי מדיניותה באופן פרטני לשותף וזאת בתנאי שפירסמה את שינוי מדיניותה כאמור בסעיף זה
 4. שותפי נגישלי זכאים לקבל רישיון למערכת נגישלי בעבור האתר האישי שלהם עצמם בחינם.
 5. למען הסר ספק, "שותף ייחשב לקוח החברה אשר הפנה לקוח נוסף ואשר הלקוח הנוסף התקשר בהסכם מול הספק.

קניין רוחני

 1. מוסכם בזאת כי הספק הוא הבעלים המלא והבלעדי של מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני ולרבות סימני המסחר, סודות מסחריים והפטנטים ככל שיש כאלו, בכל שירותים והמוצרים אשר סופקו, מסופקים או יסופקו על ידי הספק גם אם אלו טרם נרשמו או נמצאים בהליכי רישום, למעט שירותים ומוצרים של צדדים שלישיים אשר נעשה בהם שימוש בפלטפורמות נגישלי.
 2. בסיסי הנתונים, התוכנות, הקוד, המערכות והיישומים, הקבצים הגרפיים, קבצי המדיה והאודיו, תוכן כתוב וקוד תוכן וחומר אחר כולל עיצובים וגרפיקה שייכים גם הם לספק ולו הזכות הבלעדית עליהם.
 3. המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש בפלטפורמה או בכל אחד מחלקיה, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – באף אמצעי, דיגיטלי או אחר, מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.
 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור המשתמשים מתחייבים שלא יעשו כל שימוש בקניין הרוחני של הספק לרבות להפיץ, להעתיק, לשמור, להציג, לשווק, להשכיר, למכור, לערוך, לשכתב, הנדסה לאחור, הידור חוזר, ליצר נגזרות, לשווק או כל דבר אחר ללא אישור בכתב ע"י הספק.
 5. הוראות סעיף ‏קניין רוחני זה יחולו אף לאחר הפסקת מתן השירות וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.
 6. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין או מזכויות החברה על פי כל דין.

שיפוי, פיצוי וברירת דין וסמכות שיפוט

 1. המשתמשים מתחייבים כי יפצו וישפו את הספק בגין כל הפסד, נזק או חסר, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט אשר יגרמו לספק בקשר עם כל דרישה או תביעה אשר תופנה אליה כתוצאה משימוש באחת הפלטפורמות ומכל גורם שהוא. כל זאת, תוך לא יאוחר מ- 30 יום ממועד קבלת דרישת הספק לראשונה בכתב.
 2. כל זאת מבלי לגרוע משאר הזכויות והסעדים המוקנים לחברה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
 3. הסכם זה כפוך לדיני מדינת ישראל. מוסכם בזאת כי סמכות השיפוט המקומית ו הינה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד וכי הסמכות העניינית תיקבע לפי העניין.

תאריך עדכון אחרון: 14/02/2019
למידע נוסף ושאלות ניתן לשלוח מייל לכתובת hello@nagishly.co.il